Патологія ВОТ. Глаукома /

IOP pathology. Glaucoma /

Pathologie de la PIO. Glaucome

Тема 7 / Topic 7 / Théme 7

схема циркуляції внутрішньоочної рідини /

scheme of intraocular fluid circulation /

schéma de circulation du liquide intraoculaire

увеосклеральний шлях відтоку /

uveosclaeral outflow /

voie d'évacuation uvéosclérale

комп'ютерна периметрія /

quantitative computerized parimetry /

périmétrie informatique quantitative

поля зору хворого на глаукому /

visual fields in a patient with glaucoma /

champs visuels chez un patient atteint de glaucome

зміни поля зору хворого при прогресуванні глаукоми /

changes of visual fields in a patient with progressive glaucoma /

changement des champs visuels chez un patient au cours de la progression du glaucome

класифікація глаукоми: 1 - початкова, 2 - розвинена, 3 - далекозайдена, 4 - термінальна /

glaucoma classification: 1 - initial, 2 - advanced, 3 - far-advanced, 4 - terminal

classification du glaucome : 1 - initial, 2 - avancé, 3 - très avancé, 4 - terminal


зліва - поля зору при різних стадіях глаукоми: 1 - початкова, 2, 3 - розвинена, 4 - далекозайдена, 5 - термінальна /

left: visual fields in different stages of glaucoma: 1 - initial, 2, 3 - advanced, 4 - far-advanced, 5 - terminal /

à gauche : champs visuels à différents stades du glaucome : 1 - initial, 2, 3 - avancé, 4 - très avancé, 5 - terminal

схематичне зображення диску зорового нерву /

scheme of optic disc /

schéma de la papille optique

диск зорового нерву в нормі /

normal optic disc /

la papille optique normale

глаукомна екскавація диску зорового нерву /

glaucomatous optic disc cupping /

excavation glaucomateuse de la papille optique

глаукомна екскавація ДЗН /

glaucomatous optic disc cupping /

excavation glaucomateuse de la PO

зміни диску зорового нерву при прогресуванні глаукоми /

optic disc changes in glaucoma progression /

modifications de la tête du nerf optique au cours de la progression du glaucome

пневмотонометрія - найсучасніший метод вимірювання ВОТ /

pneumotonometry - the most modern way for IOP measurement /

pneumotonométrie - la méthode la plus moderne pour mesurer la PIO

портативний тонометр /

portative tonometr /

tonomètre portable

тонометрія по Гольдману - "золотий стандарт" вимірювання ВОТ в світі /

Goldman tonometry is "gold standard" of IOP measurement around the word /

la tonométrie selon Goldman est le "gold standard" pour la mesure de la PIO dans le monde

техніка виконання тонометрії по Гольдману /

technique of Goldman tonometry /

technique de tonométrie selon Goldman

зображення "кілець" при тонометрії по Гольдману /

Goldman tonometry rings /

images d'anneaux pendant la tonométrie selon Goldman

оцінка тонометрії по Гольдману / Goldman tonometry evaluation /

évaluation des données de tonométrie selon Goldman

тонометр Шиотца /

Schiotz tonometer /

tonomètre de Schiotz

тонометр Маклакова /

Maklacov tonometr /

tonomètre de Maklakov

тонометрія по Маклакову /

Maklakov tonomerty /

tonométrie selon Maklakov

принцип тонометрії по Маклакову /

principle of Maklakov tonometry /

principe de tonométrie selon Maklakov


справа: оцінка результатів тонометрії по Маклакову /

right: Maklakov tonometry results evaluation /

à droite : évaluation des résultats de tonométrie selon Maklakov

транспальпебральна тонометрія /

transpalpebral tonometry /

tonométrie transpalpébrale

техніка пальпаторного вимірювання ВОТ /

digital palpation tonometry /

la technique palpatoire de mesure de la PIO

гоніоскопічна лінза Гольдмана /

gonioscopic lens (Goldman) /

lentille de Goldmann pour la gonioscopie

гоніоскопія / gonioscopy / gonioscopie

гоніоскопічна картина кута передньої камери в нормі /

gonioscopy - normal angle of anterior chamber /

l'image gonioscopique normale de l'angle de la chambre antérieure de l'œil

гіперпігментація кута передньої камери /

hyperpigmentation in the angle of anterior chamber /

hyperpigmentation dans l'angle de la chambre antérieure

неоваскуляризація кута передньої камери /

neovascularization in the angle of anterior chamber /

néovascularisation de l'angle de la chambre antérieure

схема розвитку закриокутової глаукоми /

scheme of angle closure glaucoma development /

schéma du développement du glaucome à angle fermé

гострий приступ закритокутової глаукоми /

acute attack of angle closure glaucoma /

crise aiguë du glaucome à angle fermé

іридектомія /

iridectomy /

iridectomie

вторинна глаукома при катаракті /

secondary glaucoma in eye with cataracts /

glaucome secondaire dans l'œil avec cataracte

пухлина в куті передньої камери ока /

tumor in the angle of anterior chamber of the eye /

tumeur dans le coin de la chambre antérieure de l'œil

вроджена глаукома правого ока /

congenital glaucoma of the right eye /

glaucome congénital de l'oeil droit

гоніоскопічна картина при вродженій глаукомі /

gonioscopy in the eye with congenital glaucoma /

image gonioscopique de l'œil avec glaucome congénital

двобічна вроджена глаукома /

bilateral congenital glaucoma /

glaucome congénital bilatéral